Ἡ ἀναπλήρωση γιά τό ἀπολωλός μάθημα τοῦ Ἡροδότου θά λάβῃ χώρα τήν ἐπιοῦσα Τετάρτη 15/3, 12-3 στήν ΑΔ.

 

Ὅσοι φιλίστορες προσέλθοιτε…

 

Ν. Γ. Χαραλαμπόπουλος