Περιγραφή

Φωνολογική ανάλυση χαρακτηριστικών φωνολογικών φαινομένων των ελληνικών διαλέκτων (όπως η αποκοπή των άτονων υψηλών φωνηέντων, η ύψωση των άτονων μέσαίων φωνηέντων, η ουράνωση των υγρών και έρρινων, ο τσιτακισμός των κλειστών, η διφθογγοποίηση απλών φωνηέντων, κα.) με κριτικό σχολιασμό στην σύγχρονη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.
Οι φοιτητές, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία της ακουστικής φωνητικής, και τις βιβλιογραφικές πηγές που παρουσιάστηκαν κριτικά κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μαθημάτων, ώστε να πραγματοποιήσουν αντίστοιχη μελέτη σε ένα από τα παραπάνω φαινόμενα, σε πρωτογενές υλικό που υπάρχει στη Βάση Δεδομένων του Εργαστηρίου Ελληνικών Διαλέκτων

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: