Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στην υπ’ αριθμ. 371/15.6.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ότι κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 θα γίνουν δεκτοί/ές για κατάταξη στο Τμήμα κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων:

• Πτυχιούχοι AEI και Πτυχιούχοι ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών
• Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά
• Κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, καθώς και
• Κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά

Οι υποψήφιοι/ες θα εξετασθούν στην παρακάτω εξεταστέα ύλη.
Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στο 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Κλασική Φιλολογία
α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΥΛΗ
(Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
β) Λατινική Φιλολογία
ΥΛΗ
Βιβλιογραφία
Λατινικά Λυκείου, (Μ. Πασχάλη – Γ. Σαββαντίδη)

2. Μεσαιωνική-Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΥΛΗ
Βιβλιογραφία
1. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα ΜΙΕΤ, 1979.
2. Eγχειρίδιο του J. Rosenqvist, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης (Αθήνα 2008): σελίδες 13-38, 44-47, 59-65, 80-94, 97-99, 109-113, 135-149, 181-188, 195-202, 211-215, 219-225, 244-285.
3. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμος Α΄, Αθήνα 1991, οι σελίδες 33-36, 125-137 και 303-348 και τόμος Β΄, Αθήνα 1997, οι σελίδες 13-60 και 481-494.

3. Γλωσσολογία
ΥΛΗ
Βιβλιογραφία
John Lyons «Eισαγωγή στη Γλωσσολογία», Εκδ. Πατάκη, Κεφ.1-6

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022, είτε από τους/τις ιδίους/ες τους/τις ενδιαφερομένους/ες, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, β) Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο), γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Εφόσον το πτυχίο προέρχεται από Παν/μιο της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ισοτιμία.

Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΩΤIOΣ Π. ΚΑΣΠΙΡΗΣ