Την αρμοδιότητα διαχείρισης των θεμάτων ακαδημαϊκής ποιότητας και αξιολόγησης του Τμήματος Φιλολογίας έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζεται με ετήσια θητεία από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το Τμήμα εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης της Ακαδημαϊκής Ποιότητας σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2018-2019

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φιλολογίας υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο 2018 σε διαδικασία πιστοποίησης από επιτροπή εμπειρογνωμώνων της ΑΔΙΠ. Το ΠΠΣ του Τμήματός μας είναι το πρώτο ΠΠΣ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το πρώτο ΠΠΣ Φιλολογίας στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ για το διάστημα από 18/1/2019 έως 17/1/2023.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από την επιτροπή εμπειρογνωμώνων είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Πρόταση Πιστοποίησης που κατέθεσε το Τμήμα και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρτιότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, όπως παρουσιάστηκαν στην ΑΔΙΠ και στην επιτροπή εμπειρογνωμώνων από τον Πρόεδρο και την ΟΜΕΑ του Τμήματος, δίνονται παρακάτω:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φιλολογίας συντάσσει κάθε έτος Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης προς τη ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος:

Το 2011 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας από Εξωτερικούς/ές Αξιολογητές/ριες, διακεκριμένους/ες επιστήμονες του εξωτερικού, με ευθύνη της ΑΔΙΠ. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: