Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής

//Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής 2016-11-20T20:35:58+00:00

Στo πλαίσιo λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσονται για τα ακαδηµαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, έως εξήντα πέντε (65) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και ΤΕΙ για απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις  Κλασσικών Σπουδών, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας με την εξής κατανομή:

 • έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές,
 • έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • έως δέκα πέντε (15) στη Γλωσσολογία
 • έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία

Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας. Κάθε ειδίκευση περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων (συνολικά 6 µαθήµατα), που διδάσκονται από µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστηµίων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωµένο στη διπλωµατική εργασία. Το Π.Μ.Σ αντιπροσωπεύει συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Απαραίτητοι όροι –τυπικά προσόντα ανά ειδίκευση, για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον 7,5

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

γ) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο B2.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.

Κριτήρια Επιλογής – Συντελεστές Βαρύτητας

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε τους εξής συντελεστές:

Σημείωση: η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ΜΟΒ * ΑΜ / ΑΑΜ [Οι συντομογραφίες αναλύονται ως εξής: ΜΟΒ = Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΜ = Αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΑΜ = Ανώτατος αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης (όπως καθορίζεται κάθε φορά από τον/την υποψήφιο/α που διαθέτει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων ειδίκευσης)].

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό μέχρι την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Προφορική συνέντευξη – εξέταση: 50% [εξέταση: 30%, συνέντευξη: 20%]

 • Εκτός των γραμματολογικών δεδομένων της κλασικής γραμματείας, όπως ορίζεται στην Ύλη Εξετάσεων (βλ. κατωτέρω), στην συνέντευξη ενδέχεται να εξεταστεί η γνώση των υποψηφίων στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας.

Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.)

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλολογία, τον Νεοελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τη Θεωρία λογοτεχνίας και τη Συγκριτική Γραμματολογία.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Συνέντευξη:  35%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:   30%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Επίδοση σε διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 5%

Ερευνητική δραστηριότητα:  5%

 • Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται, πλην της τυχόν αυτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλολογία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Tα παραπάνω  κριτήρια  επιλογής  δεν  ισχύουν  για  τους  ημεδαπούς  και αλλοδαπούς  υποτρόφους  του  Ι.Κ.Υ.,  που  κρίνονται  κατά  περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους.  Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων,  γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών  Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.),  που  πέτυχε  στο  σχετικό  διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και   φοιτητές   του   εξωτερικού   μέσω   ευρωπαϊκών   προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής, μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 2.000 ευρώ και επιμερίζονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου.

Υποτροφίες

Δίνονται υποτροφίες σε αριθμό φοιτητών ίσο με το 20% του συνόλου των εισαχθέντων, με βάση ακαδημαϊκά (επίδοση) και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι υπότροφοι απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από 18 Ιουλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 1. Αίτηση (υπάρχει στη πλατφόρμα) στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια  από τις τέσσερεις  προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
 2. Περιγραφή στόχων: Υπόµνηµα µιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκµηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του Π.Μ.Σ
 3. Βιογραφικό σηµείωµα.
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
 7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δηµοσιευµάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 8. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους με γραπτή εξέταση).
 9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, οι οποίοι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου. Οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου και δεσμεύονται δηλώνοντας ρητώς στην αίτησή τους ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενημερώνονται για περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας  ή από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-997546, 2610-969324  fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1879/27.6.2016) δημοσιεύεται στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», που πρόκειται να λειτουργήσει από το έτος 2016-2017.

ΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΔΕ του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα»

Για την εισαγωγή στην Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών δεν απαιτούνται γραπτές εξετάσεις. Η ύλη θα εξετάζεται στη συνέντευξη/εξέταση προφορικά και ορίζεται ως εξής:

Α. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας

P. E. Easterling – B.M.W. Knox (επιμ.), Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα 1999.
Κεφ. 2 Όμηρος
Κεφ. 3  Ησίοδος
Κεφ. 10 Τραγωδία (ενότητες 1-5)
Κεφ. 12 Κωμωδία
Κεφ. 13 Ιστοριογραφία
Κεφ. 15  Πλάτων και το σωκρατικό έργο του Ξενοφώντα
Κεφ. 16 Ρητορική
Κεφ. 17 Αριστοτέλης

Β. Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας

M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, τόμος Ι, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2005.
Κεφ. 2, ενότητα ΙΙΙ (Πεζογραφία): Α. Ιστοριογραφία και συγγενικά είδη, Γ. Ρητορεία, Φιλοσοφία, Επιστολογραφία
Κεφ. 3, ενότητα ΙΙ (Ποίηση): Α. Έπος, Διδακτική ποίηση, Βουκολική ποίηση, Β. Λυρική ποίηση, Ίαμβος, Σάτιρα, Επιστολογραφία, Γ. Ελεγεία.

Γ. Γενική κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας

Η ύλη για την Ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

1.   Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, 2003.
2.  Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000. Μετάφραση Λυδία Παπαδάκη, Μαρία Μαυρομμάτη. Κάτοπτρο, 2003 ή Κώστας Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας : Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας. Πόλις, 2013.
3.   J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας. Μτφρ. – Επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη. Μεταίχμιο, 2010.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Ρομαντισμός, σελ. 502-505
Ρεαλισμός, σελ. 495-599
Νατουραλισμός, σελ. 399-400
Σύμβολο και Συμβολισμός, σελ. 539- 541
Αισθητισμός 29-32
Μοντερνισμός 335-336
Πρωτοπορία, σελ. 492-493
Παρακμή, σελ. 442
Υπερρεαλισμός, σελ. 596
Εξπρεσιονισμός, σελ. 174-175
Νταντά, σελ. 409
Φουτουρισμός, σελ. 625
Μεταμοντερνισμός, σελ. 324-325

4.   M. H. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων.  Μετάφραση Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία
Χατζηιωαννίδου.  Πατάκης, 2006.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Διαφωτισμός, σελ. 85-86
Δομιστική Κριτική, σελ. 95-99
Αφήγηση και Αφηγηματολογία, σελ.  58-60
Μαρξιστική Κριτική, σελ. 220-229
Φορμαλισμός, σελ. 511-514
Μεταδομισμός, σελ. 234-242

5.   Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία.  Μετάφραση Αναστασία Νάτσινα. Βιβλιόραμα 2013.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Κεφάλαιο 3, «Μεταδομισμός και αποδόμηση»
Κεφάλαιο 6, «Φεμινιστική κριτική»
Κεφάλαιο 8, «Μαρξιστική κριτική»
Κεφάλαιο 9, «Νέος ιστορικισμός και πολιτισμικός υλισμός»

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης (παραλλαγή Escorial), έκδ. Αλεξίου (Eστία)
 2. Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, έκδ. Αλεξίου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 3. Ανώνυμος του 1789, από: Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ερμής)
 4. Αδ. Κοραής, Παπατρέχας (Εστία Ν.Ε.Β.)
 5. Ρήγας, Σχολείον των ντελικάτων εραστών (Εστία Ν.Ε.Β.)
 6. Α. Κάλβος, Ωδαί (Ίκαρος)
 7. Δ. Σολωμός, Ποιήματα και πεζά. Επιμέλεια Γιώργος Βελουδής (Πατάκης)
 8. Γρ. Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής (Νεφέλη, Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 9. Εμμ. Ροϊδης, Η Πάπισσα Ιωάννα (Ερμής)
 10. Γ. Μ. Βιζυηνός, Διηγήματα (Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 11. Αλ. Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα (Δόμος)
 12. Κ. Παλαμάς, Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (Ίδρυμα Κ.Παλαμά – Γκοβόστης / Μπίρης)
 13. Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα, «αναγνωρισμένα» (Ίκαρος)
 14. Κ. Θεοτόκης, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα (Νεφέλη,)
 15. Ά. Σικελιανός, Λυρικός Βίος, τόμος Δ΄, (Ίκαρος)
 16. Ν. Καζαντζάκης, Αλέξης Ζορμπάς (εκδ. Ελένη Καζαντζάκη)
 17. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά (Εστία Ν.Ε.Β.)
 18. Γ. Σεφέρης, Ποιήματα (Ίκαρος)
 19. Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση (Κέδρος)
 20. Στρ. Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω (Εστία)
 21. Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι (Ερμής)
 22. Γ. Σκαρίμπας, Μαριάμπας (Νεφέλη)
 23. Μ. Αξιώτη, Δύσκολες νύχτες (Κέδρος)
 24. Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα (Εστία)
 25. Ν. Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ (Ίκαρος, τόμος Α΄)
 26. Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα (Ίκαρος)
 27. Ο. Ελύτης, Άξιον εστί (Ίκαρος)
 28. Ά. Αλεξάνδρου, Το Κιβώτιο (Κέδρος)
 29. Κ. Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 30. Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη (Κέδρος, Άγρα)
 31. Στρ. Τσίρκας, Ακυβέρνητες πολιτείες (Κέδρος)
 32. Δ. Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης (Το Ροδακιό)
 33. Μαν. Αναγνωστάκης, Ποιήματα (Νεφέλη)
 34. Τάκης Σινόπουλος, Ποιήματα ΙΙ (1965-1980) (Ερμής)
 35. Ε. Βακαλό, Το άλλο του πράγματος (Νεφέλη)
 36. Γ. Ιωάννου, Για ένα φιλότιμο (Ερμής)
 37. Μ. Σαχτούρης, Ποιήματα (Κέδρος)
 38. Ν. Καχτίτσης, Ο εξώστης (Στιγμή)
 39. Γ. Χειμωνάς, Μυθιστόρημα (Κέδρος)

Γ. ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Gustave Flaubert, Μαντάμ Μποβαρύ.  Εισαγωγή-Μετάφραση Μπάμπης Λυκούδης.  Εξάντας 1989.
 2. Α. Π. Τσέχοβ,  Επιλογή από το έργο του. Μτφρ. Γιάννης Στυλιάτης. Πρόλογος Κ. Γεωργουσόπουλος. 2 τόμοι. Κέδρος 1998.
 3. Franz Kafka, Η μεταμόρφωση.  Απόδοση Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου.  Αθήνα, Οξύ, 2010.
 4. Charles Baudelaire, Εικοσιοχτώ ποιήματα. Μετάφραση Κλέων Παράσχος, επιμέλεια Αλέξης Ζήρας. Γαβριηλίδης 1999.
Η ύλη για την Ειδίκευση της Βυζαντινής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α) ΚΕΙΜΕΝΑ:

1. Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των Δεκαπέντε Μαρτύρων της Τιβεριούπολης, (κριτική έκδοση, απόδοση στα νέα ελληνικά και υπομνηματισμός Ε.-Σ. Κιαπίδου, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 8], Αθήνα 2015).
2.
Γεωργίου Σφραντζή Chronicon Minus (ed. R. Maisano, Giorgio Sfranze, Cronaca [CFHB 29], Roma 1990 – Δ. Μονιού, Γεωργίου Σφραντζῆ Βραχὺ χρονικό, [Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 15], Αθήνα 2006).

Β) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1. H.-G. Beck, Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, Αθήνα 1993, σσ. 191-245: Το υστεροβυζαντινό Μυθιστόρημα.
2. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α΄, Αθήνα 1987, σσ. 123-357: Ρητορική & Επιστολογραφία.
3. L. James (ed.), Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών. Μέρος Γ΄ Διαβάζοντας βυζαντινά κείμενα, Αθήνα 2014, σσ. 407-512: Μ. Μullett, Δίχως δραματική τέχνη, ποίηση, μυθοπλασία, αναγνώστες, λογοτεχνία, M. Whitby, Ρητορική ζητήματα, R. Scott, Κείμενο και συγκείμενο στη βυζαντινή ιστοριογραφία, Ε. Μπουρμπουχάκης/I. Nilsson, Βυζαντινή αφήγηση: Η μορφή της αφήγησης ιστοριών στο Βυζάντιο, J. Waring, Βιβλιακός πολιτισμός στο Βυζάντιο.
4. I. Πολέμης – Ε. Μίνεβα, Βυζαντινά Υμνογραφικά και Αγιολογικά Κείμενα, Αθήνα 2016, σσ. 17-28 και 309-312: α) Η βυζαντινή υμνογραφία: σύντομη επισκόπηση, β) Σύντομη εισαγωγή.

Ανακοινώσεις

2010, 2016

Πίνακας επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

By | Οκτώβριος 20th, 2016|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (7) α/α ΟΝΟΜΑ 1. Νικολόπουλος Παναγιώτης 2. Αποστολίδη Σοφία 3. Μπαλάσκας Ιωάννης 4. Νταής Βασίλειος 5. Φραντζή Μαρία 6. Κανελλακοπούλου Χριστίνα 7. Παντελόγλου Ειρήνη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (9) α/α ΟΝΟΜΑ 1. Ασημακοπούλου  Σωτηρία [...]

1410, 2016

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας, Ειδίκευση Νεοελληνική Φιλολογία (ώρες συνεντεύξεων)

By | Οκτώβριος 14th, 2016|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας, στo Εντευκτήριο του Κτιρίου Γραφείων των μελών ΔΕΠ, τη Δευτέρα 17/10 θα γίνουν με την ακόλουθη χρονική σειρά: ΑΓΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 13.00 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13.15 ΚΟΥΜΟΥΛΛΗ ΑΓΛΑΪΑ [...]

1210, 2016

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας, Ειδίκευση Γλωσσολογία (ώρες συνεντεύξεων)

By | Οκτώβριος 12th, 2016|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την ειδίκευση Γλωσσολογίας τη Δευτέρα 17/10 θα γίνουν με την ακόλουθη χρονική σειρά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10.00 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 10.15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 10.30 ΓΙΟΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 10.45 ΖΑΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11.00 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ [...]

310, 2016

Πρόγραμμα εξετάσεων – συνεντεύξεων Π.Μ.Σ.

By | Οκτώβριος 3rd, 2016|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τα τυπικά προσόντα και έκαναν αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φιλολογίας «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» να προσέλθουν για εξετάσεις - συνεντεύξεις (ανάλογα με τα [...]

2809, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

By | Σεπτέμβριος 28th, 2016|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Όσες και όσοι από τις/τους τελειόφοιτους του Τμήματός μας επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ και αναμένουν αποτελέσματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου, καλούνται να καταθέσουν κανονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30/9/2016 και ώρα 23.59. Μόλις [...]