Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία»

//Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία»

Μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συν. 12/18.10.2017), την από 16.10.2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη: 1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περίπτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), 3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 405/2016 (Α΄129), 4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’83), όπως ισχύει, 5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β’225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ), 6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/92 (Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’69) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 7) Το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (Α’87), 8) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α’87) όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 (Α΄159), 9) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν.4386/2016 (Α’83), 10) Το π.δ. 134/1999 και 11) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β’628) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. Προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο

«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  7. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.  Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 03/02/2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/04/2018

2018-02-06T14:36:26+00:00 Φεβρουάριος 6th, 2018|Categories: Προκηρύξεις Θέσεων|