Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν. 344/15.7.2020), την από 8.7.2020 (339/9.7.2020) αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α΄114),

2) το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17),

3) το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129),

4) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) το άρθρο 6 περ. Γ’ [μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄18)] του ν.2083/1992 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195),

7) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του

ν.4521/2018 (Α΄38),

8) το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13),

9) το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 (Α΄83),

10) το π.δ. 134/1999 και

11) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019), προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Φιλολογίας.

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση

της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 13.12.2020