Το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ) του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές που συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία (Master) ή τη διδακτορική διατριβή τους στην Ελλάδα. Η θεματολογία των διπλωματικών εργασιών/διδακτορικών διατριβών πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ελληνική ιθαγένεια και απόφοιτοι ελληνικού Πανεπιστημίου Κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες) στα ελληνικά
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας.
Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αναλυτική βαθμολογία.

Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές πρέπει να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία ή έκθεση προόδου επόπτη για την άριστη επίδοση.
Πρόταση έως 1500 λέξεις της διπλωματικής εργασίας / διδακτορικής διατριβής, στην οποία θα περιγράφονται το αντικείμενο της έρευνας που θα πρέπει να αφορά την Κύπρο, ο στόχος, η μεθοδολογία και η πρωτοτυπία της έρευνας, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργασίας και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Συστατική επιστολή του επόπτη καθηγητή/καθηγήτριας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ως την 10η Μαΐου 2021 σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mkallinikou@phil.uoa.gr
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: avoskos@phil.uoa.gr ή gkarla@phil.uoa.gr
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ε.Φ. ΚΑΙ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ., Ε.Κ.Π.Α