Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
ΦΕΚ: 290/21-11-2003
Γραφείο: Κτήριο Κ17
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα-Πέμπτη κατόπιν συνεννοήσεως
Τηλέφωνο: 2610969754
Email: gotsi@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Γενικά
  • Νεοελληνική Φιλολογία
  • Συγκριτική Φιλολογία
  • Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας
 • Ειδικά
  • Πολιτισμικές μεταφορές, δίκτυα και διαμεσολαβητές
  • Μετανάστευση, παλιννόστηση, γεωγραφικά και συμβολικά σύνορα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
  • Υλικός πολιτισμός, αρχαιότητες, βιογραφία των αντικειμένων και λογοτεχνία
  • Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Θέματα πρόσληψης και μετάφρασης
  • Οι Εβραίοι στην ελληνική λογοτεχνία. Θέματα μνήμης και μετα-μνήμης
  • Η πόλη στη λογοτεχνία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1989 - Πτυχίο Φιλολογίας (Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας). Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1992 - Master of Arts. Curriculum in Comparative Literature. University of North Carolina at Chapel Hill. Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: The Social Significance of Space: Emile Zola's Pot-Bouille and M. Karagatses' 10.

Διδακτορική Διατριβή
1996 - Ph.D. Department of Byzantine and Modern Greek Studies, King's College London. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Experiencing the Urban: Athens in Greek Prose Fiction, 1880-1912.

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα