Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΦΕΚ: 845/23-5-2019, τ. Γ'
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 3-5 μ.μ. Πέμπτη 10.30-12.00 μ.μ. ή κατόπιν συνεννοήσεως στο effykar@gmail.com
Τηλέφωνο: 2610969756
Email: karakantza@upatras.gr, effykar@gmail.com

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ομηρική και λυρική ποίηση, αττικό δράμα, πρόσληψη των ειδών
  • Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι: ερμηνευτικές προσεγγίσεις
  • Οικοδόμηση της έννοιας του φύλου στην αρχαϊκή ποίηση
  • Μυθικά πρόσωπα και ιδεολογία της πόλεως στο αττικό δράμα
  • Σοφοκλής και ο αναστοχασμός του στις δομές της πόλεως
  • Ιστορία της κριτικής σκέψης για την ελληνική αρχαιότητα
  • Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνκού Δράματος (Jocasta Classical Reception Greece)
  • Φεμινιστική κριτική και κλασικές σπουδές
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1986 - Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής - Κλασικό Τμήμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Διδακτορική Διατριβή
1993 - ''Homo Heroicus, Prometheus, Herakles and Philoctetes. A Structural and Semantic Analysis of their Mythologies.'' Πανεπιστήμιο του Reading, Μ. Βρετανίας

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα