Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
ΦΕΚ:
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Παρασκευή 11 π.μ.-12 μ. και οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα μόνο μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο: 2610969943
Email: ekiapidou@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λόγια γραμματεία της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου με έμφαση στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία και Επιστολογραφία.
  • Παλαιογραφία και Κριτική Έκδοση βυζαντινών κειμένων.

Εκπαίδευση