Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
ΦΕΚ: Γ΄ 815/19.07.2018
Γραφείο: Κτίριο Κ 7
Ώρες Συνεργασίας: Παρασκευή 12 μ.-1 μ.μ. και οποιαδήποτε άλλη μέρα και ώρα μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο: 2610969774
Email: ekiapidou@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λόγια γραμματεία της μέσης βυζαντινής περιόδου με έμφαση στη Βυζαντινή Ιστοριογραφία και Επιστολογραφία.
  • Παλαιογραφία και Κριτική Έκδοση βυζαντινών κειμένων.
  • Χαρακτηριστικά των βυζαντινών γραμματειακών ειδών

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1996 - Πτυχίο Φιλολογίας (ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας) Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1998 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτορική Διατριβή
2005 - Η Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη και οι πηγές της (811‐1057) Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα