Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 702/20-6-2018, Τόμος Γ'
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 10-12 και κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969764
Email: fnousia@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βυζαντινή εκπαίδευση, λογοτεχνία, αγιολογία, η πρόσληψη και η διάδοση των Ελληνικών κειμένων στη Δύση, κριτική έκδοση κειμένων, Ελληνική Παλαιογραφία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Λίαν Καλώς) - Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άριστα)

Μεταπτυχιακές Σπουδές
MA in Late Antique and Byzantine Studies (with distinction), University of London

Διδακτορική Διατριβή
Byzantine Textbooks of the Palaeologan Period, University of London

Η Δρ Φεβρωνία Νούσια είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος Κλασικής και Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ύστερη Αρχαιότητα και στις Βυζαντινές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα