Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 10-12 και κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969764
Email: fnousia@upatras.gr

Μαθήματα

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βυζαντινή εκπαίδευση, λογοτεχνία, αγιολογία, η πρόσληψη και η διάδοση των Ελληνικών κειμένων στη Δύση, κριτική έκδοση κειμένων, Ελληνική Παλαιογραφία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Λίαν Καλώς) - Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άριστα)

Μεταπτυχιακές Σπουδές
MA in Late Antique and Byzantine Studies, University of London (with distinction)

Διδακτορική Διατριβή
Byzantine Textbooks of the Palaeologan Period, University of London

Η Δρ Φεβρωνία Νούσια είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος Κλασικής και Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ύστερη Αρχαιότητα και στις Βυζαντινές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά): Α) Μονογραφία: Byzantine Textbooks of the Palaeologan Period (Studi e testi, Città del Vaticano, 2016), σσ. 340 Β) Άρθρα: 1. «Unpublished fifteenth-century recipes on the preparation of ink and the gluing of paper» (in Greek), in The Book in Byzantium. Byzantine and Post-Byzantine Bookbinding. Proceedings of an International Symposium, Athens 13-16 October 2005, ed. N. Tsironis (Athens, 2008), pp. 43-62 2. «Transmission and Reception of Manuel Moschopoulos’ Schedography in the West», in F. Ciccolella and L. Silvano (eds), Teachers, Students, and Schools of Greek in Renaissance Europe (Brill, Leiden and Boston 2017), pp. 1-25 3. «An Unpublished schedos on Demosthenes attributed to Eustathios of Thessalonike», in, Chr. Brockmann, D. Harlfinger, St. Valente (eds), Proceedings of the VIII International Conference on Greek Palaeography, Hamburg, Germany (22-28 September 2013) (De Gruyter, Berlin, forthcoming 2018) 4. «Calecas’ Grammar: Its Use and Contribution to the Learning of Greek in Western Europe», in S. Harrison – G. Abbamonte (eds), Making and Rethinking Renaissance between Greek and Latin in 15century Europe (De Gruyter, Berlin, forthcoming 2018) 5. «A Byzantine Comprehensive Textbook: Moschopoulos’ Περὶ σχεδῶν» in Antonio Rollo and Niccolò Zorzi (eds), AION, Annali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Sezione filologico-letteraria (forthcoming 2018)

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα