Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο: Διαλεκτολογία - Φωνητική
ΦΕΚ: 384/29-4-2015
Γραφείο: Κτίριο Κ 33
Ώρες Συνεργασίας: Την περίοδο του CoVID-19, τα ραντεβού θα κλείνονται μετά από αίτημα μέσω mail
Τηλέφωνο: 2610969766
Email: papaz@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα επιστημονικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συνοψίζονται στη μελέτη, κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία της φωνολογικής δομής των νεοελληνικών διαλέκτων, καθώς και των γλωσσικών και μη γλωσσικών μηχανισμών που διέπουν τη γλωσσική ποικιλία και αλλαγή. Μελετώ τους παραπάνω μηχανισμούς στις διαλέκτους της Ελληνικής γλώσσας και πιο συγκεκριμένα στο φωνολογικό τους σύστημα (τεμαχιακό και υπερτεμαχιακό) και στη φωνητική πραγμάτωση τόσο των τεμαχίων όσο και των υπόλοιπων προσωδιακών μονάδων. Στα ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνεται και ο ρόλος μη γλωσσικών παραγόντων -όπως η έκφραση ταυτοτήτων στην ενεργοποίηση των παραπάνω εγγενών γλωσσικών μηχανισμών αλλαγής. Επιστημονικοί μου στόχοι είναι α) η συνέχιση της περιγραφής και του ορισμού των τεμαχιακών και προσωδιακών μονάδων της νεοελληνικών διαλέκτων, β) η δημιουργία μίας ψηφιακής διαλεκτικής βάσης δεδομένων η οποία να περιέχει ηχογραφημένες φιλικές συνομιλίες απ’ όλα τα ελληνικά διαλεκτικά συστήματα, όπως αυτά μιλιούνται σήμερα, καθώς και γ) η κατανόηση και κατάδειξη των γλωσσικών μηχανισμών οι οποίοι καθορίζουν την ποικιλία και την αλλαγή στις νεοελληνικές διαλέκτους.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1988 - Πτυχίο Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1991 - M.A. in Descriptive and Applied Linguistics Department of Linguistics, University of Essex (U.K.)

Διδακτορική Διατριβή
1998 - Language Variation and the Social Construction of Identity: The Sociolinguistic Role of Intonation among Adolescents in Northern Greece Department of Linguistics, University of Essex (U.K.)