Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση: Γλωσσολογίας
Γνωστ. Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία
ΦΕΚ: 384/29-4-2015
Γραφείο: Κτίριο Κ 7 (Δυτική Πτέρυγα)
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 12.30 - 13.30 & Πέμπτη 10:30 - 11:30 και οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μόνο κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610997547
Email: gjxydo@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λεξικολογία: ανάλυση του λεξικού, δομή και σημασία της λέξης, δομή και οργάνωση ειδικών λεξιλογίων, επιστημονική ορολογία, μετάφραση ορολογίας.
  • Λεξική σημασιολογία: εννοιακές σχέσεις.
  • Λεξικογραφία: δημιουργία ειδικών λεξικών (εντύπων και ηλεκτρονικών).
  • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία: γλωσσική διδασκαλία, γλωσσική επίγνωση, έρευνα και διδακτική της γλωσσολογικής επιστήμης, και σύνδεσή της με τη σχολική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
  • Σχέση σύνταξης και σημασιολογίας: ρηματικός χρόνος, άποψη και επιρρηματικά.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1988 - Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1990 - MA in Linguistics, School of Oriental & African Studies (SOAS), University of London

Διδακτορική Διατριβή
1996 - Tense, aspect and adverbials in Modern Greek, University College London (UCL), University of London

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα