Διαφάλιση Ακαδημαϊκής Ποιότητας

//Διαφάλιση Ακαδημαϊκής Ποιότητας
Διαφάλιση Ακαδημαϊκής Ποιότητας 2018-12-07T19:33:55+00:00

Την αρμοδιότητα διαχείρισης των θεμάτων ακαδημαϊκής ποιότητας και αξιολόγησης του Τμήματος Φιλολογίας έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζεται με ετήσια θητεία από τη ΓΣ του Τμήματος.

Το Τμήμα εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης της Ακαδημαϊκής Ποιότητας σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2018-2019

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φιλολογίας υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο 2018 σε διαδικασία πιστοποίησης από επιτροπή εμπειρογνωμώνων της ΑΔΙΠ. Το ΠΠΣ του Τμήματός μας ήταν το πρώτο ΠΠΣ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το πρώτο ΠΠΣ Φιλολογίας στην Ελλάδα που υποβλήθηκε σε πιστοποίηση. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρτιότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, όπως παρουσιάστηκαν στην επιτροπή από τον Πρόεδρο και την ΟΜΕΑ του Τμήματος, συνοψίζονται στις παρακάτω παρουσιάσεις:

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φιλολογίας συντάσσει κάθε έτος Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης προς τη ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος:

Το 2011 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας από Εξωτερικούς Αξιολογητές, διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, με ευθύνη της ΑΔΙΠ. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: