Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν, από το ακαδ. έτος 2018-19, δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

(Α) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλασικών Σπουδών

2. Βυζαντινής Φιλολογίας

3. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι/ες τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.  Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς  σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο.

(Β)  «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» (ΦΕΚ 1715/17.05.2018 τ. Β’), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στη «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι/ες τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές και απόφοιτοι/ες άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση Γλωσσολογίας).

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β΄ εξάμηνο και 2 στο Γ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) κατά το 4ο εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα.  Τηλ.: 2610-969312, 2610-969324 e-mail: philsec@upatras.gr και στην ιστοσελίδα του τμήματος www.philology.upatras.gr