Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2012 μέχρι και σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα», η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3685/2008. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί συνέχεια του αναμορφωμένου Π.Μ.Σ. που λειτούργησε κατά τη διετία 2008-2010. Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. εποπτεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.), που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. που είναι υπεύθυνα για τις Ειδικεύσεις του Τμήματος και συντονίζεται από τον Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας κ. Μενέλαο Χριστόπουλο.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τέσσερις ειδικεύσεις:

  • τις Κλασικές Σπουδές,
  • τη Νεοελληνική Φιλολογία,
  • τη Γλωσσολογία και
  • τη Βυζαντινή Φιλολογία

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Βυζαντινή Φιλολογία), με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσής τους. Τέλος, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας, χωρών-μελών της Ε.Ε. και άλλων χωρών του εξωτερικού.

afisa_PMS_2016