Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας

 

Ως Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας λογίζεται η πραγματική εξάσκησή τους σε αντικείμενα απασχόλησης που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις τρεις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα [(α) Κλασικές σπουδές (αρχαία ελληνική φιλολογία και λατινική φιλολογία), Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές, Γλωσσολογία] και εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Από το 2010 η ΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας  ως μάθημα επιλογής όλων των ειδικεύσεων στο Η΄εξάμηνο σπουδών (διάρκεια ΠΑ: 13 διδακτικές εβδομάδες). Σκοπός της είναι να δοθεί η δυνατότητα μιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες και ταυτόγχρονα να συνδεθεί το Τμήμα Φιλολογίας με τους εργοδοτικούς φορείς.

Συγκεκριμένα η Π.Α. δίνει την δυνατότητα σε όσους/όσες φοιτητές/φοιτήτριες την επιλέξουν να ασκηθούν σε ένα (1) από τα δέκα (10) προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης. Για το ένα από αυτά προβλέπεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων, το οποίο υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ (ως προς την προετοιμασία και την βασική κατάρτιση των ασκουμένων) και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, οι οποίοι υποδέχονται και θα απασχολούν τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (3 μήνες) στο αντικείμενο απασχόλησης που περιλαμβάνεται στην επαγγελματική/επιχειρηματική/ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος

Ο/Η ασκούμενος/η στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται ο αριθμός των θέσεων και ανακοινώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ΠΑ

Συγκεκριμένα:

  • Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΠΑ στους χώρους του Τμήματος Φιλολογίας  (Γραμματεία, γραφείο Επιστημονικά Υπευθύνου ΠΑ), καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος.
  • Όσοι φοιτητές επιθυμούν καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας ανάμεσα στα άλλα και τους φορείς απασχόλησης με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, είτε πρόκειται για φορείς ήδη επιλεγμένους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος είτε πρόκειται για δικές τους προτάσεις προς εξέταση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
  • Η τριμελής Επιτροπή της ΠΑ του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις, επιλέγει τους φοιτητές/φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και αποφασίζει τον φορέα απασχόλησης με τον οποίο θα συνεργαστεί τελικά ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τα στάδια υλοποίησης και τα έντυπα υποβολής για την ένταξη και ολοκλήρωση της ΠΑ υπάρχουν στο σχετικό μάθημα της πλατφόρμας  e-class με τίτλο Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ

Ειρήνη – Σοφία Κιαπίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια, ΒΝΕΣ) (email: ekiapidou@upatras.gr)

Τριμελής Επιτροπή ΠΑ:

Γεώργιος Καζαντζίδης (Επίκουρος Καθηγητής, ΚΛΑΣ) (email: kazanbile@gmail.com)

Ειρήνη – Σοφία Κιαπίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια, ΒΝΕΣ) (email: ekiapidou@upatras.gr)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής , ΓΛΩΣ) (email: theomark@upatras.gr)

Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης ΠΑ

Μαριέττα Κοτσαύτη (email: epigramma@hotmail.gr)

 


Συνημμένα Αρχεία

Εσωτερικός Κανονισμός  ΠΑ

Προκήρυξη Τμήματος Φιλολογίας Ακαδ. έτους 2021-22

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής Φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος

Συνεργαζόμενοι Φορείς με το Τμήμα Φιλολογίας

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της συνέντευξης

Αποτελέσματα ΠΑ 2020-21