Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής

//Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής 2018-07-20T09:28:36+00:00

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2018-19, δύο νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Α) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: 1. Κλασικών Σπουδών 2. Βυζαντινής Φιλολογίας 3. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) με την εξής κατανομή: έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.  Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς  σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο.

Β)  «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» (ΦΕΚ 1715/17.05.2018 τ. Β’), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στη «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαοκτώ (18).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση Γλωσσολογίας).

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β΄ εξάμηνο και 2 στο Γ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) κατά το 4ο εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα.  Τηλ.: 2610-969312, 2610-969324  fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr και στην ιστοσελίδα του τμήματος www.philology.upatras.gr

Αιτήσεις εγγραφής στα παραπάνω Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτές μετά τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Απαραίτητοι όροι –τυπικά προσόντα ανά ειδίκευση, για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον 7,5

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

γ) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο B2.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.

Κριτήρια Επιλογής – Συντελεστές Βαρύτητας

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε τους εξής συντελεστές:

Σημείωση: η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ΜΟΒ * ΑΜ / ΑΑΜ [Οι συντομογραφίες αναλύονται ως εξής: ΜΟΒ = Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΜ = Αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΑΜ = Ανώτατος αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης (όπως καθορίζεται κάθε φορά από τον/την υποψήφιο/α που διαθέτει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων ειδίκευσης)].

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης  ορίζονται όσα αφορούν την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό μέχρι την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Προφορική συνέντευξη – εξέταση: 50%

 • Εκτός των γραμματολογικών δεδομένων της κλασικής γραμματείας, όπως ορίζεται στην Ύλη Εξετάσεων (βλ. κατωτέρω),  στη συνέντευξη ενδέχεται να εξεταστεί η γνώση των υποψηφίων στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας.

Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλολογία, τον Νεοελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τη Θεωρία λογοτεχνίας και τη Συγκριτική Γραμματολογία.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

 1. Συνέντευξη:  35%
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:   30%
 • Ελάχιστος απαιτούμενος Μ.Ο. βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 7,5 / 10.
 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
 1. Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά τουλάχιστον Β2 10% και δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 5%]
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου: 7%
 • Ελάχιστος απαιτούμενος γενικός Μ.Ο. βαθμολογίας: 6,5 / 10.
 1. Επίδοση σε πτυχιακή / διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 8%
 2. Ερευνητική δραστηριότητα:  5%
 • Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζονται, πλην της αυτοτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η παρακολούθηση θερινών σχολείων, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, δημοσιεύσεις κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης  ορίζονται όσα αφορούν την Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλολογία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 10%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Tα παραπάνω  κριτήρια  επιλογής  δεν  ισχύουν  για  τους  ημεδαπούς  και αλλοδαπούς  υποτρόφους  του  Ι.Κ.Υ.,  που  κρίνονται  κατά  περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους.  Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων,  γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών  Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.),  που  πέτυχε  στο  σχετικό  διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και   φοιτητές   του   εξωτερικού   μέσω   ευρωπαϊκών   προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής, μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΜΔΕ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» ορίζονται σε 1.500 ευρώ και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις, τρεις δόσεις των 400 Ευρώ και μια δόση των 300 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου.

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» δεν έχει τέλη φοίτησης.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» μπορεί να χορηγεί υποτροφίες, ανταποδοτικές ή μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΣΤ  και τις διατάξεις του Νόμου 4547/2018. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή προσφορά υπηρεσιών. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΣΤ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ. Τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων

Για το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και είναι τα εξής:

1) Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα) στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια  από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).

2) Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα μιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση του υποψηφίου για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή, εφόσον τους ζητηθεί.

5) Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

8) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή ή προφορική εξέταση).

9) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για το Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και είναι τα εξής:

1) Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα).

2) Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα µίας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.

5) Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

8) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή εξέταση), καθώς και πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.

9) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, οι οποίοι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου. Οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου και δεσμεύονται δηλώνοντας ρητώς στην αίτησή τους ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενημερώνονται για περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας  ή από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-997546, 2610-969324  fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr.

ΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΔΕ του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες»

Η ύλη για την Ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

1.   Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, 2003.
2.  Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000. Μετάφραση Λυδία Παπαδάκη, Μαρία Μαυρομμάτη. Κάτοπτρο, 2003 ή Κώστας Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας : Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας. Πόλις, 2013.
3.   J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας. Μτφρ. – Επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη. Μεταίχμιο, 2010.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Ρομαντισμός, σελ. 502-505
Ρεαλισμός, σελ. 495-599
Νατουραλισμός, σελ. 399-400
Σύμβολο και Συμβολισμός, σελ. 539- 541
Αισθητισμός 29-32
Μοντερνισμός 335-336
Πρωτοπορία, σελ. 492-493
Παρακμή, σελ. 442
Υπερρεαλισμός, σελ. 596
Εξπρεσιονισμός, σελ. 174-175
Νταντά, σελ. 409
Φουτουρισμός, σελ. 625
Μεταμοντερνισμός, σελ. 324-325

4.   M. H. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων.  Μετάφραση Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία
Χατζηιωαννίδου.  Πατάκης, 2006.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Διαφωτισμός, σελ. 85-86
Δομιστική Κριτική, σελ. 95-99
Αφήγηση και Αφηγηματολογία, σελ.  58-60
Μαρξιστική Κριτική, σελ. 220-229
Φορμαλισμός, σελ. 511-514
Μεταδομισμός, σελ. 234-242

5.   Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία.  Μετάφραση Αναστασία Νάτσινα. Βιβλιόραμα 2013.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Κεφάλαιο 3, «Μεταδομισμός και αποδόμηση»
Κεφάλαιο 6, «Φεμινιστική κριτική»
Κεφάλαιο 8, «Μαρξιστική κριτική»
Κεφάλαιο 9, «Νέος ιστορικισμός και πολιτισμικός υλισμός»

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης (παραλλαγή Escorial), έκδ. Αλεξίου (Eστία)
 2. Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, έκδ. Αλεξίου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 3. Ανώνυμος του 1789, από: Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ερμής)
 4. Αδ. Κοραής, Παπατρέχας (Εστία Ν.Ε.Β.)
 5. Ρήγας, Σχολείον των ντελικάτων εραστών (Εστία Ν.Ε.Β.)
 6. Α. Κάλβος, Ωδαί (Ίκαρος)
 7. Δ. Σολωμός, Ποιήματα και πεζά. Επιμέλεια Γιώργος Βελουδής (Πατάκης)
 8. Γρ. Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής (Νεφέλη, Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 9. Εμμ. Ροϊδης, Η Πάπισσα Ιωάννα (Ερμής)
 10. Γ. Μ. Βιζυηνός, Διηγήματα (Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 11. Αλ. Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα (Δόμος)
 12. Κ. Παλαμάς, Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (Ίδρυμα Κ.Παλαμά – Γκοβόστης / Μπίρης)
 13. Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα, «αναγνωρισμένα» (Ίκαρος)
 14. Κ. Θεοτόκης, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα (Νεφέλη,)
 15. Ά. Σικελιανός, Λυρικός Βίος, τόμος Δ΄, (Ίκαρος)
 16. Ν. Καζαντζάκης, Αλέξης Ζορμπάς (εκδ. Ελένη Καζαντζάκη)
 17. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά (Εστία Ν.Ε.Β.)
 18. Γ. Σεφέρης, Ποιήματα (Ίκαρος)
 19. Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση (Κέδρος)
 20. Στρ. Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω (Εστία)
 21. Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι (Ερμής)
 22. Γ. Σκαρίμπας, Μαριάμπας (Νεφέλη)
 23. Μ. Αξιώτη, Δύσκολες νύχτες (Κέδρος)
 24. Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα (Εστία)
 25. Ν. Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ (Ίκαρος, τόμος Α΄)
 26. Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα (Ίκαρος)
 27. Ο. Ελύτης, Άξιον εστί (Ίκαρος)
 28. Ά. Αλεξάνδρου, Το Κιβώτιο (Κέδρος)
 29. Κ. Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 30. Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη (Κέδρος, Άγρα)
 31. Στρ. Τσίρκας, Ακυβέρνητες πολιτείες (Κέδρος)
 32. Δ. Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης (Το Ροδακιό)
 33. Μαν. Αναγνωστάκης, Ποιήματα (Νεφέλη)
 34. Τάκης Σινόπουλος, Ποιήματα ΙΙ (1965-1980) (Ερμής)
 35. Ε. Βακαλό, Το άλλο του πράγματος (Νεφέλη)
 36. Γ. Ιωάννου, Για ένα φιλότιμο (Ερμής)
 37. Μ. Σαχτούρης, Ποιήματα (Κέδρος)
 38. Ν. Καχτίτσης, Ο εξώστης (Στιγμή)
 39. Γ. Χειμωνάς, Μυθιστόρημα (Κέδρος)

Γ. ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Gustave Flaubert, Μαντάμ Μποβαρύ.  Εισαγωγή-Μετάφραση Μπάμπης Λυκούδης.  Εξάντας 1989.
 2. Α. Π. Τσέχοβ,  Επιλογή από το έργο του. Μτφρ. Γιάννης Στυλιάτης. Πρόλογος Κ. Γεωργουσόπουλος. 2 τόμοι. Κέδρος 1998.
 3. Franz Kafka, Η μεταμόρφωση.  Απόδοση Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου.  Αθήνα, Οξύ, 2010.
 4. Charles Baudelaire, Εικοσιοχτώ ποιήματα. Μετάφραση Κλέων Παράσχος, επιμέλεια Αλέξης Ζήρας. Γαβριηλίδης 1999.
Η ύλη για την Ειδίκευση της Βυζαντινής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α) ΚΕΙΜΕΝΑ:

1. Θεοφύλακτος Αχρίδος, Μαρτύριο των Δεκαπέντε Μαρτύρων της Τιβεριούπολης, (κριτική έκδοση, απόδοση στα νέα ελληνικά και υπομνηματισμός Ε.-Σ. Κιαπίδου, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 8], Αθήνα 2015).
2.
Γεωργίου Σφραντζή Chronicon Minus (ed. R. Maisano, Giorgio Sfranze, Cronaca [CFHB 29], Roma 1990 – Δ. Μονιού, Γεωργίου Σφραντζῆ Βραχὺ χρονικό, [Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 15], Αθήνα 2006).

Β) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1. H.-G. Beck, Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, Αθήνα 1993, σσ. 191-245: Το υστεροβυζαντινό Μυθιστόρημα.
2. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α΄, Αθήνα 1987, σσ. 123-357: Ρητορική & Επιστολογραφία.
3. L. James (ed.), Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών. Μέρος Γ΄ Διαβάζοντας βυζαντινά κείμενα, Αθήνα 2014, σσ. 407-512: Μ. Μullett, Δίχως δραματική τέχνη, ποίηση, μυθοπλασία, αναγνώστες, λογοτεχνία, M. Whitby, Ρητορική ζητήματα, R. Scott, Κείμενο και συγκείμενο στη βυζαντινή ιστοριογραφία, Ε. Μπουρμπουχάκης/I. Nilsson, Βυζαντινή αφήγηση: Η μορφή της αφήγησης ιστοριών στο Βυζάντιο, J. Waring, Βιβλιακός πολιτισμός στο Βυζάντιο.
4. I. Πολέμης – Ε. Μίνεβα, Βυζαντινά Υμνογραφικά και Αγιολογικά Κείμενα, Αθήνα 2016, σσ. 17-28 και 309-312: α) Η βυζαντινή υμνογραφία: σύντομη επισκόπηση, β) Σύντομη εισαγωγή.

Ανακοινώσεις

1707, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ»

By | Ιούλιος 17th, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φιλολογίας θα οργανώσει και λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017. Αναμένεται η [...]

1707, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

By | Ιούλιος 17th, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φιλολογίας θα οργανώσει και λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» (ΦΕΚ 1715/17.05.2018 τ. Β’), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017. Αναμένεται [...]

2806, 2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βυζαντινής Φιλολογίας

By | Ιούνιος 28th, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Την Τρίτη 3/7, στις 14.15, στην Aula θα γίνει ενημέρωση για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βυζαντινής Φιλολογίας. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται στη συνάντηση. Ε-Σ. Κιαπίδου - Φ. Νούσια

2206, 2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδίκευσης Νεοελληνικής Φιλολογίας

By | Ιούνιος 22nd, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδίκευσης Νεοελληνικής Φιλολογίας καλούνται να συμμετάσχουν σε συνάντηση με το διδακτικό προσωπικό της Ειδίκευσης, την Πέμπτη 28/6, στις 10.30, στην Aula, για να [...]

3105, 2018

Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά για τη συγγραφή μελέτης στη νεοελληνική φιλολογία

By | Μάιος 31st, 2018|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προκήρυξε το 2011 και απονέμει κάθε χρόνο βραβείο σε μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας, εγγεγραμμένον σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα ή το [...]

112, 2017

Έρως στην κλασική και ελληνο-ρωμαϊκή λογοτεχνία

By | Δεκέμβριος 1st, 2017|Categories: Μεταπτυχιακά|0 Comments

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών σεμιναρίων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών που αφορούν τη θεματική «Έρως στην κλασική και ελληνο-ρωμαϊκή  λογοτεχνία», η προσκεκλημένη ομιλήτρια καθ. Αγγελική Τζανέτου (University of Illinois at U-C) θα μιλήσει με [...]