Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής

//Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Αιτήσεις & Προϋποθέσεις Εισαγωγής2022-03-16T11:56:32+02:00

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν, από το ακαδ. έτος 2018-19, δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Α) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: 1. Κλασικών Σπουδών 2. Βυζαντινής Φιλολογίας 3. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) με την εξής κατανομή: έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι/ες τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.  Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς  σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο.

Β)  «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» (ΦΕΚ 1715/17.05.2018 τ. Β’), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στη «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαοκτώ (18).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι/ες τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί/ές και απόφοιτοι/ες άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση Γλωσσολογίας).

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β΄ εξάμηνο και 2 στο Γ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) κατά το 4ο εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα.  Τηλ.: 2610-969757 – 760, e-mail: philsec@upatras.gr και στην ιστοσελίδα του τμήματος www.philology.upatras.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΖΥΓΩΝ ΕΤΩΝ

Απαραίτητοι όροι –τυπικά προσόντα ανά ειδίκευση, για να γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι ως υποψήφιοι/ες για το Μ.Δ.Ε.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον έξι και μισό (6,5).
β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον επτά και μισό (7,5)

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όλα όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

γ) Να γνωρίζουν Αγγλικά τουλάχιστον σε επίπεδο B2.

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.

Κριτήρια Επιλογής – Συντελεστές Βαρύτητας

Ο πίνακας επιτυχόντων/ουσών καταρτίζεται µε τους εξής συντελεστές:

Σημείωση: η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ΜΟΒ * ΑΜ / ΑΑΜ [Οι συντομογραφίες αναλύονται ως εξής: ΜΟΒ = Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΜ = Αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΑΜ = Ανώτατος αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης (όπως καθορίζεται κάθε φορά από τον/την υποψήφιο/α που διαθέτει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων ειδίκευσης)].

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης  ορίζονται όσα αφορούν την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό μέχρι την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Προφορική συνέντευξη – εξέταση: 50%

 • Εκτός των γραμματολογικών δεδομένων της κλασικής γραμματείας, όπως ορίζεται στην Ύλη Εξετάσεων (βλ. κατωτέρω),  στη συνέντευξη ενδέχεται να εξεταστεί η γνώση των υποψηφίων στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 5%. Δεύτερη ξένη γλώσσα 10%

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλολογία, τον Νεοελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τη Θεωρία λογοτεχνίας και τη Συγκριτική Γραμματολογία.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 5%. Δεύτερη ξένη γλώσσα 10%

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

 1. Συνέντευξη:  35%
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:   30%
 • Ελάχιστος απαιτούμενος Μ.Ο. βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 7,5 / 10.
 • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
 1. Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά τουλάχιστον Β2 10% και δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 5%]
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου: 7%
 • Ελάχιστος απαιτούμενος γενικός Μ.Ο. βαθμολογίας: 6,5 / 10.
 1. Επίδοση σε πτυχιακή / διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 8%
 2. Ερευνητική δραστηριότητα:  5%
 • Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζονται, πλην της αυτοτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η παρακολούθηση θερινών σχολείων, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, δημοσιεύσεις κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

Γραπτές εξετάσεις:  30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%

 • Ως μαθήματα ειδίκευσης  ορίζονται όσα αφορούν την Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλολογία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.

Προφορική συνέντευξη:  20%

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 5%. Δεύτερη ξένη γλώσσα 10%

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%

 • Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Tα παραπάνω  κριτήρια  επιλογής  δεν  ισχύουν  για  τους/τις ημεδαπούς/ές  και αλλοδαπούς/ές  υποτρόφους  του  Ι.Κ.Υ.,  που  κρίνονται  κατά  περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους.  Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων,  γίνεται δεκτός/ή ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών  Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.),  που  πέτυχε  στο  σχετικό  διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι/ες και φοιτητές/ριες  του εξωτερικού μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος/κάποια επιτυχών/ούσα χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής, μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΜΔΕ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» ορίζονται σε 1.500 ευρώ και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις, τρεις δόσεις των 400 Ευρώ και μια δόση των 300 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου.

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» δεν έχει τέλη φοίτησης.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» μπορεί να χορηγεί υποτροφίες, ανταποδοτικές ή μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ριες, σύμφωνα με απόφαση της ΣΤ  και τις διατάξεις του Νόμου 4547/2018. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές/ριες κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή προσφορά υπηρεσιών. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΣΤ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ. Τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων

Για το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και είναι τα εξής:

1) Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα) στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους/τις ενδιαφέρει (μόνο μια  από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).

2) Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα μιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση του/της υποψηφίου/ας για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο/η υποψήφιος/α προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών/ριών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή, εφόσον τους ζητηθεί.

5) Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

8) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι/ες είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή ή προφορική εξέταση).

9) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για το Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και είναι τα εξής:

1) Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα).

2) Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα µίας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο/η υποψήφιος/α προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών/ριών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.

5) Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

8) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι/ες είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή εξέταση), καθώς και πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.

9) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες, οι οποίοι/ες κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου. Οι υποψήφιοι/ες στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου και δεσμεύονται δηλώνοντας ρητώς στην αίτησή τους ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να ενημερώνονται για περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας  ή από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969757 – 760, e-mail: philsec@upatras.gr.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΖΥΓΩΝ ΕΤΩΝ

ΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΔΕ του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες»

Η ύλη για την Ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

1.   Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, 2003.
2.  Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000. Μετάφραση Λυδία Παπαδάκη, Μαρία Μαυρομμάτη. Κάτοπτρο, 2003 ή Κώστας Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας : Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας. Πόλις, 2013.
3.   J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας. Μτφρ. – Επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη. Μεταίχμιο, 2010.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Ρομαντισμός, σελ. 502-505
Ρεαλισμός, σελ. 495-599
Νατουραλισμός, σελ. 399-400
Σύμβολο και Συμβολισμός, σελ. 539- 541
Αισθητισμός 29-32
Μοντερνισμός 335-336
Πρωτοπορία, σελ. 492-493
Παρακμή, σελ. 442
Υπερρεαλισμός, σελ. 596
Εξπρεσιονισμός, σελ. 174-175
Νταντά, σελ. 409
Φουτουρισμός, σελ. 625
Μεταμοντερνισμός, σελ. 324-325

4.   M. H. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων.  Μετάφραση Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία
Χατζηιωαννίδου.  Πατάκης, 2006.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Διαφωτισμός, σελ. 85-86
Δομιστική Κριτική, σελ. 95-99
Αφήγηση και Αφηγηματολογία, σελ.  58-60
Μαρξιστική Κριτική, σελ. 220-229
Φορμαλισμός, σελ. 511-514
Μεταδομισμός, σελ. 234-242

5.   Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία.  Μετάφραση Αναστασία Νάτσινα. Βιβλιόραμα 2013.

Τα  παρακάτω  λήμματα:

Κεφάλαιο 3, «Μεταδομισμός και αποδόμηση»
Κεφάλαιο 6, «Φεμινιστική κριτική»
Κεφάλαιο 8, «Μαρξιστική κριτική»
Κεφάλαιο 9, «Νέος ιστορικισμός και πολιτισμικός υλισμός»

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης (παραλλαγή Escorial), έκδ. Αλεξίου (Eστία)
 2. Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, έκδ. Αλεξίου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 3. Ανώνυμος του 1789, από: Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ερμής)
 4. Αδ. Κοραής, Παπατρέχας (Εστία Ν.Ε.Β.)
 5. Ρήγας, Σχολείον των ντελικάτων εραστών (Εστία Ν.Ε.Β.)
 6. Α. Κάλβος, Ωδαί (Ίκαρος)
 7. Δ. Σολωμός, Ποιήματα και πεζά. Επιμέλεια Γιώργος Βελουδής (Πατάκης)
 8. Γρ. Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής (Νεφέλη, Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 9. Εμμ. Ροϊδης, Η Πάπισσα Ιωάννα (Ερμής)
 10. Γ. Μ. Βιζυηνός, Διηγήματα (Εστία Ν.Ε.Β. ή Ίδρυμα Ουράνη)
 11. Αλ. Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα (Δόμος)
 12. Κ. Παλαμάς, Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (Ίδρυμα Κ.Παλαμά – Γκοβόστης / Μπίρης)
 13. Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα, «αναγνωρισμένα» (Ίκαρος)
 14. Κ. Θεοτόκης, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα (Νεφέλη,)
 15. Ά. Σικελιανός, Λυρικός Βίος, τόμος Δ΄, (Ίκαρος)
 16. Ν. Καζαντζάκης, Αλέξης Ζορμπάς (εκδ. Ελένη Καζαντζάκη)
 17. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά (Εστία Ν.Ε.Β.)
 18. Γ. Σεφέρης, Ποιήματα (Ίκαρος)
 19. Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση (Κέδρος)
 20. Στρ. Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω (Εστία)
 21. Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι (Ερμής)
 22. Γ. Σκαρίμπας, Μαριάμπας (Νεφέλη)
 23. Μ. Αξιώτη, Δύσκολες νύχτες (Κέδρος)
 24. Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα (Εστία)
 25. Ν. Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ (Ίκαρος, τόμος Α΄)
 26. Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα (Ίκαρος)
 27. Ο. Ελύτης, Άξιον εστί (Ίκαρος)
 28. Ά. Αλεξάνδρου, Το Κιβώτιο (Κέδρος)
 29. Κ. Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου (Εστία Ν.Ε.Β.)
 30. Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη (Κέδρος, Άγρα)
 31. Στρ. Τσίρκας, Ακυβέρνητες πολιτείες (Κέδρος)
 32. Δ. Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης (Το Ροδακιό)
 33. Μαν. Αναγνωστάκης, Ποιήματα (Νεφέλη)
 34. Τάκης Σινόπουλος, Ποιήματα ΙΙ (1965-1980) (Ερμής)
 35. Ε. Βακαλό, Το άλλο του πράγματος (Νεφέλη)
 36. Γ. Ιωάννου, Για ένα φιλότιμο (Ερμής)
 37. Μ. Σαχτούρης, Ποιήματα (Κέδρος)
 38. Ν. Καχτίτσης, Ο εξώστης (Στιγμή)
 39. Γ. Χειμωνάς, Μυθιστόρημα (Κέδρος)

Γ. ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 1. Gustave Flaubert, Μαντάμ Μποβαρύ.  Εισαγωγή-Μετάφραση Μπάμπης Λυκούδης.  Εξάντας 1989.
 2. Α. Π. Τσέχοβ,  Επιλογή από το έργο του. Μτφρ. Γιάννης Στυλιάτης. Πρόλογος Κ. Γεωργουσόπουλος. 2 τόμοι. Κέδρος 1998.
 3. Franz Kafka, Η μεταμόρφωση.  Απόδοση Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου.  Αθήνα, Οξύ, 2010.
 4. Charles Baudelaire, Εικοσιοχτώ ποιήματα. Μετάφραση Κλέων Παράσχος, επιμέλεια Αλέξης Ζήρας. Γαβριηλίδης 1999.

Η ύλη για την Ειδίκευση της Βυζαντινής Φιλολογίας εξετάζεται γραπτώς και ορίζεται ως εξής:

Α) ΚΕΙΜΕΝΑ:

Βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου

.

Κείμενο

 1. Karlin Hayter, Vita Euthymii Patriarchae Contastinopolitanae. Text, Translation Introduction and Commentary (Bibliothèque de Byzantion 3), Βρυξέλλες 1970. – [Α. Αλεξάκης, Γάμοι, κηδεῖες καὶ αὐτοκρατορικὲς μεταμέλειες. Ὁ Βίος τοῦ πατριάρχη Εὐθυμίου ὑπὸ ἀνωνύμου μοναχοῦ, ΚΒΙ 16, Αθήνα, 2006 (κείμενο και μετάφραση με εισαγωγή και σχόλια)]

Β) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 1. H.-G. Beck, Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, Αθήνα 1993, σσ. 191-245: Το υστεροβυζαντινό Μυθιστόρημα.
 2. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α΄, Αθήνα 1987, σσ. 123-357: Ρητορική & Επιστολογραφία.
 3. L. James (ed.), Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών. Μέρος Γ΄ Διαβάζοντας βυζαντινά κείμενα, Αθήνα 2014, σσ. 407-512: Μ. Μullett, Δίχως δραματική τέχνη, ποίηση, μυθοπλασία, αναγνώστες, λογοτεχνία, M. Whitby, Ρητορική ζητήματα, R. Scott, Κείμενο και συγκείμενο στη βυζαντινή ιστοριογραφία, Ε. Μπουρμπουχάκης/I. Nilsson, Βυζαντινή αφήγηση: Η μορφή της αφήγησης ιστοριών στο Βυζάντιο, J. Waring, Βιβλιακός πολιτισμός στο Βυζάντιο.
 4. I. Πολέμης – Ε. Μίνεβα, Βυζαντινά Υμνογραφικά και Αγιολογικά Κείμενα, Αθήνα 2016, σσ. 17-28 και 309-312: α) Η βυζαντινή υμνογραφία: σύντομη επισκόπηση, β) Σύντομη εισαγωγή.
 5. Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία. Μετάφραση Αναστασία Νάτσινα, Αθήνα 2013.

Τα παρακάτω λήμματα:

Κεφάλαιο 3, «Μεταδομισμός και αποδόμηση», – Κεφάλαιο 6, «Φεμινιστική κριτική» – Κεφάλαιο 8, «Μαρξιστική κριτική» – κεφάλαιο 12, «Αφηγηματολογία»

 1. M. H. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Μετάφραση Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαννίδου, Αθήνα 2006.

Τα παρακάτω λήμματα:

Διαφωτισμός, σελ. 85-86 – Δομιστική Κριτική, σελ. 95-99 – Αφήγηση και Αφηγηματολογία, σελ. 58-60 – Μαρξιστική Κριτική, σελ. 220-229 – Φορμαλισμός, σελ. 511-514 – Μεταδομισμός, σελ. 234-242

Για την εισαγωγή στην Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών δεν απαιτούνται γραπτές εξετάσεις. Η ύλη θα εξετάζεται στη συνέντευξη/εξέταση προφορικά και ορίζεται ως εξής:

Α. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
P. E. Easterling – B.M.W. Knox (επίμ.), Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα 1999.
Κεφ. 2 Όμηρος
Κεφ. 3 Ησίοδος
Κεφ. 10 Τραγωδία (ενότητες 1-5)
Κεφ. 12 Κωμωδία
Κεφ. 13 Ιστοριογραφία
Κεφ. 15 Πλάτων και το σωκρατικό έργο του Ξενοφώντα
Κεφ. 16 Ρητορική
Κεφ. 17 Αριστοτέλης

Β. Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
M. von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, τόμος Ι, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2005.
Κεφ. 2, ενότητα ΙΙΙ (Πεζογραφία): Α. Ιστοριογραφία καί συγγενικά είδη, Γ. Ρητορεία, Φιλοσοφία, Επιστολογραφία
Κεφ. 3, ενότητα ΙΙ (Ποίηση): Α. Έπος, Διδακτική ποίηση, Βουκολική ποίηση, Β. Λυρική ποίηση, Ίαμβος, Σάτιρα, Επιστολογραφία, Γ. Ελεγεία.

Γ. Γενική κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας

Ανακοινώσεις

1104, 2022

Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων «Ερευνητικές διαδρομές 2022»

By |Απρίλιος 11th, 2022|Categories: Μεταπτυχιακά|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων «Ερευνητικές διαδρομές 2022»

H ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» διοργανώνει τη 2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων, με τίτλο «Ερευνητικές διαδρομές 2022», που προγραμματίζεται να διεξαχθεί [...]

712, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

By |Δεκέμβριος 7th, 2021|Categories: Μεταπτυχιακά, Προπτυχιακά|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά [...]

110, 2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία»

By |Οκτώβριος 1st, 2021|Categories: Μεταπτυχιακά|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΠΜΣ «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία»

Θ. Μαρκόπουλος, «Γλωσσική μεταβολή: θεωρία και εφαρμογές» Τρίτη 15.00 - 18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ» Χ. Βλάχος, «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία» Πέμπτη 15.00 - 18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ»

110, 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: Αναγνώσεις και ερμηνείες»

By |Οκτώβριος 1st, 2021|Categories: Μεταπτυχιακά|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: Αναγνώσεις και ερμηνείες»

Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και σε συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Φιλολογίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ξεκινά τη Δευτέρα 11 [...]

110, 2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες»

By |Οκτώβριος 1st, 2021|Categories: Μεταπτυχιακά|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες»

Α. Κλασικές Σπουδές Γιώργος Καζαντζίδης, “Λατινική φιλολογία ΙΙΙ: Λουκρήτιος, De rerum nature (6ο βιβλίο)” (υποχρ.), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-12.00 ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, “Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙΙ: Αρχαία ελληνική κωμωδία” (επιλ.), ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ AULA [...]