Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών/ριών

Οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, http://proeggrafes.upatras.gr για τη συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων τους προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή/ριας, έκδοσης των πιστοποιητικών τους και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους (https://www.upatras.gr/el/departments) και στον Οδικό Χάρτη των Νεοεισαχθέντων/εισών Φοιτητών/ριών (https://www.upatras.gr/el/node/4712) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών

  1. Αίτηση προεγγραφής από το ΥΠΕΠΘ
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές)
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )