Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες του Τμήματος Φιλολογίας έχουν τη δυνατότητα φοίτησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει συνάψει πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών/ριών και κινητικότητας μελών ΔΕΠ με τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Εκπρόσωπος του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Φιλολογίας είναι ο κ. Μιχαήλ Λίπκα (Αναπληρωτής Καθηγητής). Περισσότερες πληροφορίες διοικητικής φύσεως παρέχονται από το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Πατρών.