Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας έχουν τη δυνατότητα φοίτησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και κινητικότητας μελών ΔΕΠ με τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Εκπρόσωπος του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Φιλολογίας είναι ο Κος Μαρκόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας). Περισσότερες πληροφορίες διοικητικής φύσεως παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) του Πανεπιστημίου Πατρών.