Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης, για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες είναι τουλάχιστον 4 έτη ή 8 εξάμηνα.

Ανανέωση Εγγραφής

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται μέσω της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr να κάνουν ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο.

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται, μέσω της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr, να υποβάλουν – σε προθεσμίες που καθορίζονται από τη Κοσμητεία της Σχολής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία– δήλωση επιλογής μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Η υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών/ριών στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν επιλέξει, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων.

Αναστολή φοίτησης

Ένας/μια φοιτητής/ρια έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ο/Η φοιτητής/ρια καταθέτει αίτηση αναστολής φοίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους (προσοχή όχι Διακοπή) στη Γραμματεία, η οποία το προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου, στην περίπτωση που αφορά το τρέχον εξάμηνο.

Ο/H φοιτητής/ρια, καθ’ όλο το διάστημα της αναστολής, δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη). Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής, ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία ώστε να επανενεργοποιηθεί η καρτέλα του/της στην ηλεκτρονική Γραμματεία.

Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.

Διαγραφή

Ένας/μια φοιτητής/ρια μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του/της από το Τμήμα, με αίτησή του/της στη Γραμματεία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ζητά την διαγραφή του και παραδίδοντας το «Πάσο» που του/της έχει χορηγηθεί και συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκκρεμότητες με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο/Η φοιτητής/ρια, αφού διαγραφεί από το Τμήμα, χάνει την φοιτητική του/της ιδιότητα και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής στο Τμήμα από το οποίο διαγράφεται.

Ένας/μια φοιτητής/ρια μπορεί να είναι εγγεγραμμένος/η σε μόνο μία σχολή ΑΕΙ του εσωτερικού, διαφορετικά διαγράφεται και από τις δύο σχολές.

Εξετάσεις

Οι φοιτητές/ριες σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθημάτων που έχουν κάνει, σε προθεσμίες που καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών και με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, προσέρχονται στις εξετάσεις των μαθημάτων έχοντας μαζί τους το πάσο τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πιστοποιητικά

Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Μέσω του ίδιου συστήματος ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/ρια μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του/της από την καρτέλα του/της.

Στη συνέχεια, προκειμένου να παραλάβει το αιτηθέν πιστοποιητικό,  ο/η φοιτητής/ρια προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών/ριών.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές/ριες να συμπληρώσουν τουλάχιστον 144 διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 48 μαθήματα όπως παρακάτω.

Για τον πρώτο κύκλο σπουδών και για όσους/ες έχουν έτος εισαγωγής πριν από το 2012 απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση από 15 έως 20 υποχρεωτικών μαθημάτων και 4 έως 9 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο τουλάχιστον 24 μαθημάτων όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Για όσους/ες έχουν έτος εισαγωγής από το 2012 και μετά απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων και 6 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο 24 μαθημάτων, όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών.

Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών:

Για την ειδίκευση ΒΝΕΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 4 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων.

Για την ειδίκευση Γλωσσολογίας απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα 3 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης του προγράμματος σπουδών, σε τουλάχιστον 9 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων.

Για την Κλασική ειδίκευση απαιτείται η επιτυχής εξέταση, , τουλάχιστον σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, σε τουλάχιστον 8 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 8 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων.