Θέματα Σπουδών

//Θέματα Σπουδών
Θέματα Σπουδών 2016-11-09T10:55:40+00:00

Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης, για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι τουλάχιστον 4 έτη ή 8 εξάμηνα.

Ανανέωση Εγγραφής

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται μέσω της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr να κάνουν ανανέωση εγγραφής στο τρέχων εξάμηνο

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται, μέσω της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr, να υποβάλλουν – σε προθεσμίες που καθορίζονται από τη Κοσμητεία της Σχολής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία– δήλωση επιλογής μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην επικείμενη εξεταστική περίοδο. Η υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων.

Αναστολή φοίτησης

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση αναστολής φοίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους (προσοχή όχι Διακοπή) στη Γραμματεία, η οποία το προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου, στην περίπτωση που αφορά στο τρέχον εξάμηνο.

Ο φοιτητής, καθ’ όλο το διάστημα της αναστολής, δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη). Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η καρτέλα του στην εφαρμογή των Γραμματειών.

Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.

Διαγραφή

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από το Τμήμα, κατόπιν αιτήσεως στη Γραμματεία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ζητά την διαγραφή του και παραδίδοντας το «Πάσο» που του έχει χορηγηθεί και συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκκρεμότητες με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών .
Ο φοιτητής, αφού διαγραφεί από το Τμήμα, χάνει την φοιτητική του ιδιότητα και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής στο Τμήμα από το οποίο διαγράφεται.
Κάθε φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε μόνο μία σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εσωτερικού, διαφορετικά διαγράφεται και από τις δύο σχολές.

Εξετάσεις

Οι φοιτητές σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθημάτων που έχουν κάνει, σε προθεσμίες που καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών και με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσέρχονται στις εξετάσεις των μαθημάτων έχοντας μαζί τους το πάσο τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πιστοποιητικά

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Μέσω του ίδιου συστήματος ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα του και κατά συνέπεια την πρόοδό του.

Στη συνέχεια ο φοιτητής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών προκειμένου να παραλάβει τα πιστοποιητικά.

Ολοκλήρωση Σπουδών/Ορκωμοσία

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τουλάχιστον 144 διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 48 μαθήματα ως εξής: για τον πρώτο κύκλο σπουδών και για όσους έχουν έτος εισαγωγής πριν από το 2012 απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση από 15 έως 20 υποχρεωτικών μαθημάτων και 4 έως 9 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο τουλάχιστον 24 μαθημάτων όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Για όσους έχουν έτος εισαγωγής από το 2012 και μετά απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων και 6 μαθημάτων επιλογής σε σύνολο 24 μαθημάτων όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σπουδών. Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση, για την Κλασική ειδίκευση, τουλάχιστον σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 4 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων. Για την ειδίκευση ΒΝΕΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης σε τουλάχιστον 4 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδίκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων. Για την ειδίκευση Γλωσσολογίας απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης “Μορφολογία”, “Φωνολογία”, “Σύνταξη”, σε τουλάχιστον 9 επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και έως 12 μαθήματα επιλογής είτε της ειδκευσης είτε άλλων ειδικεύσεων σε σύνολο 24 μαθημάτων.