Προϋποθέσεις

Για το ΔΔ του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι ΜΔΕ (Master’s) των ΑΕΙ της χώρας μας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Γενικά, το ΜΔΕ του/της υποψηφίου/ας για το ΔΔ οφείλει να είναι της ίδιας ή συναφούς ειδίκευσης με αυτήν στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή στο ΔΔ κάτοχος MΔE άλλης ειδίκευσης.

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων (και για τις 3 ειδικεύσεις)

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/ριών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια επιλογής, όπως εξετάσεις, ερευνητικό έργο, προϋπηρεσία, συνέντευξη, κ.λπ.

Επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, απαιτείται επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Η βεβαίωση ελληνομάθειας απαιτείται και για τους/τις υποτρόφους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και έντυπη αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο έντυπο. Αφού ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (philsec@upatras.gr) την αίτηση και τα δικαιολογητικά που έχουν επισυνάψει στην αίτηση.

Έντυπο αίτησης

Νέος κανονισμός εκπόνησης Δ.Δ.

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες και τις ολοκληρωμένες διδακτορικές έρευνες ΕΔΩ