Το μάθημα της “Λεξικογραφίας” θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής διδάσκοντα. Αμέσως μετά οι φοιτητ@ες θα μπορούν να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος και να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες για τη διδασκαλία και τη μελέτη.