Δεδομένου ότι η ύλη του μαθήματος «Φιλόσοφοι 19ου-20ου» είναι απαγορευτικά δύσκολη για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει και του ότι δηλώσατε αυτό το μάθημα εξ ανάγκης (την τελευταία στιγμή), σας δίνω τη δυνατότητα να παραδώσετε γραπτή απαλλακτική εργασία.

Θέμα: Να παρουσιάσετε τις βάσικες έννοιες που εισάγει ο Sokolowski στην ενότητα «Ο κόσμος της ζωής και η διυποκεινικότητα» (κεφάλαιο 10 του βιβλίου «Εισαγωγή στη Φαινομενολογία» (Εκδόσεις ΠΠ, 2000).

Έκταση εργασίας: 1.000 λέξεις. Ημερομηνία παράδοσης: 17.02.17. Τρόπος παράδοσης: αποστολή στο email μου (P.Kontos@upatras.gr).