ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, κ. Γεώργιο Ξυδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή.

ΚΟΙΝ: Την Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος (με την παράκληση για άμεση προώθηση της παρούσας προκήρυξης σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος).

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αρίθμ. 417/21254/3.7.2018(ΦΕΚ 411/2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), διαπιστωτική πράξη περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, η θητεία των οποίων λήγει στις 31/8/2020,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
  3. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.4690 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020),
  4. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020),
  5. την υπ΄ αρ. 77561/Ζ1/22.6.2020 Κ.Υ.Α. (Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…των Α.Ε.Ι.), (ΦΕΚ Β΄ 2481/22.6.2020),
  6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019), όπως ισχύουν.

 

Αποφασίζει

Α.1. την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00 . Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Α.2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών, ήτοι από 1/9/2020 έως 31/8/2022. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Β. Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, είναι η τριμελής Κεντρική́ Εφορευτική́ Επιτροπή́, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες εξετάζει αν οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Τμήματος/Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από σχετικό προσωπικό του Τμήματος, παρακαλείται για την συνδρομή της, ως αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχει την φροντίδα για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα και τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων μορφής xxxxxxxx@upatras.gr . Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και αφού πρωτοκολληθούν εν συνεχεία παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).

Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος σε συνεργασία με το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι την τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, παρακαλείται να μεριμνήσει για την κράτηση και διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες της εκλογικής διαδικασίας.

Γ. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται και ειδικές διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019).

Δ. Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (κτίριο Βιβλιοθήκης, Βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 2610969604), είτε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, στη διεύθυνση hssdean@upatras.gr έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Η παρούσα προκήρυξη και το σχετικό έντυπο αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, ανακοινώνεται στο δίκτυο announcements και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΗΣ