Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 586/8-5-14
Γραφείο: Κτήριο 29
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 13:00 -14:30 καὶ Τρίτη 10:00-11:30
Τηλέφωνο: 2610969773
Email: ncharalabopoulos@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1991 - Πτυχίο Κλασσικῆς Φιλολογίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1993 - MA in Classics University College London

Διδακτορική Διατριβή
2001 - The Stagecraft of Plato: Platonic dialogue as metatheatrical prose drama University of Cambridge (St Edmund's College)

1998: Πτυχίο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τῆς Τέχνης, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα