Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ (ΠΜΣ) Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Σχέσεις διακειμενικότητας (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Συγκριτική φιλολογία Ι (ΠΜΣ) Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Νεοελληνικών Σπουδών
Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας (ΠΜΣ) Γκότση Γεωργία Νεοελληνικών Σπουδών
Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας (ΠΜΣ) Αθήνη Στέση Νεοελληνικών Σπουδών
Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II: 19ος – 20ός αι. (ΠΜΣ) Κωστίου Κατερίνα Νεοελληνικών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βυζαντινή Επιγραφική (ΠΜΣ) Σύρκου Αγγελική Βυζαντινών Σπουδών
Από την ύστερη αρχαιότητα στο Βυζάντιο (ΠΜΣ) Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Επιστολογραφία (ΠΜΣ) Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου Βυζαντινών Σπουδών
Βυζαντινή Ρητορική (ΠΜΣ) Νούσια Φεβρωνία Βυζαντινών Σπουδών

Τίτλος Μαθήματος:

Διδάσκων:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαχρονική Γλωσσολογία (ΠΜΣ) Μαρκόπουλος Θεόδωρος Γλωσσολογίας
Φωνολογία και Γλωσσική Ποικιλία (ΠΜΣ) Παπαζαχαρίου Δημήτρης Γλωσσολογίας
Επιλεγμένα Θέματα Λεξικολογικής Ανάλυσης (ΠΜΣ) Ξυδόπουλος Γιώργος Ι. Γλωσσολογίας
Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές διαφορές (ΠΜΣ) Άννα Ρούσσου Γλωσσολογίας
Θέματα μορφολογίας και μορφολογικής ποικιλίας (ΠΜΣ) Ράλλη Αγγελική Γλωσσολογίας