Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
ΦΕΚ: 268/01-11-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Γραφείο:
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 12.00-13.00, Τρίτη 12.00-13.00
Τηλέφωνο: 2610969753
Email: ageorgia@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αρχαία Βιογραφία, Μυθιστόρημα, Παραδοξολογία, φιλοσοφική και ερωτική παράδοση της αυτοκρατορικής περιόδου.  Πρόσληψη του Πλάτωνα κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Ψηφιακή Τεχνολογία στον χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1991 - Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1983 - DEA (Diplôme d’Études Approfondies) Département d’Études Classiques, Université Paul Valéry, Montpellier III

Διδακτορική Διατριβή
1990 - PhD in Classical Philology Department of the Classics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Α. Georgiadou, Plutarch’s `Pelopidas’: A Historical and Philological Commentary. Beitraege zur Klassischen Altertumskunde 105 (Stuttgart and Leipzig: B.G. Teubner) (1997). [VII+258 σελίδες] ISBN 3-519 -007654-3.
  • Α. Georgiadou και H.J. Larmour, Lucian’s Science-Fiction Novel “True History”: Interpretative Essays and Commentary. Mnemosyne Supplement (Leiden: Brill) (1998). [254 σελίδες] ISBN 90-04-10667-7.
  • Α. Georgiadou – P. Fabrini – L. Ghilli, «Plutarco, Vite parallele: Pelopida» Biblioteca Universale Rizzoli (BUR) Classici Antichi, Scardigli (ed.) (Introduzione, Tavola Cronologica, Bibliografia [σσ. 87-132, 136-147) (1998). ISBN 88-17-17252-9.
  • Α. Georgiadou και K. Oikonomopoulou (eds.), “Space, Time and Language in Plutarch, De Gruyter: Millenium Studies, vol. 67 (2017). ISBN 978-3-11-053947-9
  • Α. Georgiadou, «Plutarch’s Amatorius: towards a reconstruction of a cult of Eros», στο: L. Van der Stockt, Fr. Titchener, H.G. Ingenkamp, A. Perez Jimenez (eds.), Gods, Daimones, Rituals, Myths and History of Religions in Plutarch’s Works. Studies Devoted to Professor Frederick E. Brenk (Universidad de Malaga: Málaga and Logan, Utah), 229-254 (2010).
  • Α. Georgiadou, «Playing with intertexts in Plutarch’s Erotikos», Illinois Classical Studies 35-36: 69-84 (2010-2011).
  • Α. Georgiadou, «The Lives of the Caesars and Plutarch’s Parallel Lives», Blackwell Companion to Plutarch, στο: M. Beck (ed.), (Oxford: Blackwell) 251-266 (2013).
 

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα