Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ:
Γραφείο:
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 12-14
Τηλέφωνο: 2610969858
Email: ageorgia@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα